Στο νόμο 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄208) προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι η δοκιμασία επάρκειας πτυχιούχων πανεπιστημίων εξωτερικού διενεργείται από τη μόνιμη επιτροπή δοκιμασίας επάρκειας δύο φορές κάθε χρόνο, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Απρίλιο και περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στην Ελληνική γλώσσα που αφορούν στις αναγκαίες γνώσεις του Ελληνικού δικαίου. Η δοκιμασία περιλαμβάνει την εξέταση στο Ελληνικό σύνταγμα, στο αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο, καθώς και στα αντίστοιχα δικονομικά δίκαια. Επιτυχών θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε βαθμολογία τουλάχιστον 5 με άριστα το 10 σε κάθε μάθημα. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέγει σε ποιό ή ποιά από τα εξεταζόμενα μαθήματα επιθυμεί να εξεταστεί σε κάθε εξεταστική περίοδο και δικαιούται να κατοχυρώσει τη βαθμολογία του σε περίπτωση επιτυχίας του. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει μόνο τρεις φορές στην εξέταση κάθε μαθήματος.

Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ παρέχεται πλήρης φροντιστηριακή υποστήριξη και στους υποψηφίους της παραπάνω δοκιμασίας επάρκειας.