Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις
 
Μετά τη έκδοση και δημοσίευση του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193), του νόμου 4218/2013 (ΦΕΚ Α΄ 268) και της Φ1 192329/Β3/2013 απόφασης του υπουργού παιδείας και θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 3185) τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις κατατακτήριες εξετάσεις. Τα σημαντικότερα σημεία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περιγράφονται παρακάτω.
 
Το ποσοστό κατατάξεων στα τμήματα νομικής
 
Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε τμήμα νομικής της χώρας.
 
Ο τρόπος κατάταξης
 
Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.
 
Εξεταζόμενα μαθήματα - Εξεταστέα ύλη
 
Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της συνέλευσης του κάθε τμήματος νομικής της χώρας το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
 
Τρόπος βαθμολόγησης - Ποιοι θεωρούνται επιτυχόντες
 
Οι κατατακτήριες εξετάσεις είναι γραπτές. Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 0 μέχρι 20 για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη των 6 μονάδων αξιολογείται από αναβαθμολογητή. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.
Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδων και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει 10 μονάδες τουλάχιστον σε κάθε ένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα.
Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Εάν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου τμήματος με συναφή μαθήματα με το τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.
           
Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων
 
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη γραμματεία του τμήματος νομικής τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.