Το νομικό καθεστώς
 
Το νομικό καθεστώς που διέπει τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων περιέχεται στον Κώδικα Δικηγόρων (νόμος 4194/2013 ΦΕΚ Α΄208).
  
Μορφή και διαδικασία του διαγωνισμού - Τα εξεταζόμενα μαθήματα 
 
Ο διαγωνισμός των υποψηφίων δικηγόρων είναι πανελλήνιος και διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλες τις έδρες των εφετειακών επιτροπών.
Ο διαγωνισμός διενεργείται δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. 
Η εξέταση είναι γραπτή. Στους υποψήφιους δίνονται πρακτικά θέματα με περισσότερα ερωτήματα στους εξής κλάδους:
1. Αστικό δίκαιο και πολιτική δικονομία
2. Ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία
3. Εμπορικό δίκαιο
4. Δημόσιο δίκαιο, διοικητική διαδικασία και διοικητική δικονομία
5. Κώδικα δικηγόρων και κώδικα δεοντολογίας
 
Διαδικασία και μέθοδοι βαθμολόγησης
 
Τα γραπτά των υποψηφίων όλης της χώρας βσθμολογούνται με κλίμακα από μηδέν έως δέκα από τρεις βαθμολογητές χωριστά.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος έλαβε μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα τουλάχιστον έξι. Δεν θεωρείται επιτυχών όποιος έλαβε βαθμό τρία ή μικρότερο σε οποιοδήποτε μάθημα ή τέσσερα σε περισσότερα από ένα μαθήματα.
 
Η μέθοδος προετοιμασίας στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ
 
Η προετοιμασία των υποψηφίων περιλαμβάνει: 
Πλήρη θεωρητική ανάλυση της εξεταστέας ύλης.
Επίλυση πληθώρας πρακτικών θεμάτων από κοινού με τους διδάσκοντες, αιτιολόγηση των λύσεων με παράθεση του απαιτούμενου νομοθετικού πλαισίου και ενίσχυση με το κατάλληλο νομολογιακό υλικό.
Άμεσες και υπεύθυνες απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Διαγωνίσματα.
Συνεχή εξάσκηση στο δικανικό συλλογισμό.
Διαρκή επισκόπηση της νομολογίας, με ανάλυση μεγάλου αριθμού σημαντικών δικαστικών αποφάσεων και διαλεκτικό σχολιασμό τους.
Άμεση ενημέρωση των υποψηφίων σε κάθε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής.
Και ούτω καθεξής. 
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ εγγυάται απόλυτα αυτό που ζητά ο υπεύθυνος υποψήφιος, δηλαδή τη σιγουριά και τη βεβαιότητα της ολοκληρωμένης και μεθοδικής προετοιμασίας.
 
Η απόλυτη νομική εξειδίκευση του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ διδάσκεται αποκλειστικά και μόνον η νομική επιστήμη. Έτσι, μέσα σε ένα περιβάλλον καθαρά νομικής παιδείας επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο η απόλυτα εξειδικευμένη προετοιμασία και γνώση.
Όπως είναι φυσικό, ως έμπειροι νομικοί, έχουμε πλήρη επίγνωση τόσο των απαιτήσεων στις συγκεκριμένες εξετάσεις όσο και των ζητημάτων που απασχολούν τους υποψήφιους σε σχέση με τη διαδικασία αλλά και το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο καλούνται να εξεταστούν.
Η απόλυτη λοιπόν εξειδίκευση του φροντιστηρίου νομικής επιστήμης ΘΕΜΙΣ σε ένα αντικείμενο το οποίο αποδεδειγμένα γνωρίζουμε από κάθε άποψη (οργανωτική και διδακτική) καλύτερα από οποιονδήποτε, εξασφαλίζει στους υποψήφιους τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία.
 
Ολιγομελή τμήματα
 
Εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα της προετοιμασίας στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ είναι και το ότι όλα τα τμήματά του είναι ολιγομελή. Αυτό, όπως είναι αυτονόητο, διασφαλίζει την εύρυθμη, ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία τους.
 
Μεγάλη διδακτική εμπειρία 
 
Οι καθηγητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ, είναι όλοι ανεξαιρέτως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, με άριστη νομική κατάρτιση και με πολύχρονη διδακτική εμπειρία, ικανοί να μεταδώσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τη γνώση τους. Η εμπειρία και η μεταδοτικότητα των διδασκόντων γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτή από τους υποψήφιους από την πρώτη ώρα διδασκαλίας.
 
Προγράμματα σπουδών
Ειδική μέριμνα για τους υποψήφιους που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης
 
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ λειτουργούν τμήματα πολλών ταχυτήτων ικανά να καλύψουν όλες τις ανάγκες και προτιμήσεις κάθε ενδιαφερόμενου.
Τα προγράμματα σπουδών καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου των υποψηφίων, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων ενασχολήσεών τους.
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για όσους υποψήφιους κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης. Έτσι, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων της μετακίνησης και διαμονής τους στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το ωράριο, η διάρκεια και η συχνότητα των μαθημάτων να διαμορφώνονται ευέλικτα και να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.
 
Το κόστος της προετοιμασίας
 
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ παρέχει στους υποψήφιους την οικονομικότερη λύση για την προετοιμασία τους.
Το ποσό των διδάκτρων είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ενώ παράλληλα η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου.
Εξάλλου, παρέχεται στους υποψήφιους η δυνατότητα για πληρωμή των διδάκτρων σε μηνιαίες δόσεις, καθώς και σημαντική έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.