Πότε και πώς διεξάγονται οι εξετάσεις - Τα εξεταζόμενα μαθήματα
 
Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια, κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
 
Πρώτο στάδιο - Προκριματικό 
Η εξέταση στο στάδιο αυτό είναι γραπτή και διεξάγεται το τελευταίο δεκαήμερο του Μαϊου.  
 
Α. Οι  υποψήφιοι για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, των Ειρηνοδικών και των Εισαγγελέων εξετάζονται σε θέματα: 
1. Γενικής παιδείας. 
2. Αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας. 
3. Ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας. 
4. Μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική (μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως).
5. Η εξέταση περιλαμβάνει και μία, επιπλέον των ανωτέρω, γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών στο θεματικό κύκλο του αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας και για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων στο θεματικό κύκλο του ποινικού δικαίου, της ποινικής δικονομίας και του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου.   
 
Β. Οι υποψήφιοι για την κατεύθυνση της διοικητικής δικαιοσύνης εξετάζονται σε θέματα: 
1. Γενικής παιδείας. 
2. Συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών. 
3. Δημοσιονομικού δικαίου. 
4. Μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική (μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως).
5. Η εξέταση περιλαμβάνει και μία, επιπλέον των ανωτέρω, γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων για την κατεύθυνση της διοικητικής δικαιοσύνης στο θεματικό κύκλο του συνταγματικού δικαίου, του γενικού διοικητικού δικαίου και του δικαίου διοικητικών διαφορών.
 
Δεύτερο στάδιο - Τελικό 
Στο στάδιο αυτό συμμετέχουν μόνον όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό στάδιο. Η εξέταση στο στάδιο αυτό είναι προφορική και διεξάγεται δημόσια κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο. 
Οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου.
 
Τρόπος βαθμολόγησης - Ποιοι θεωρούνται επιτυχόντες
 
Η βαθμολογική κλίμακα των εξετάσεων για όλες τις δοκιμασίες τόσο του προκριματικού όσο και του τελικού σταδίου εκτείνεται από 0 έως 15.
Η βαθμολόγηση των γραπτών του προκριματικού σταδίου, εκτός της ξένης γλώσσας, διενεργείται από δύο βαθμολογητές. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο γραπτό, εφόσον η διαφορά τους δεν είναι μεγαλύτερη των 3 μονάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, τα γραπτά βαθμολογούνται από άλλους δύο βαθμολογητές, οπότε ο βαθμός του γραπτού είναι ο μέσος όρος του βαθμού των τεσσάρων βαθμολογητών.
Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες 8 μονάδες, με την προϋπόθεση ότι σε καμία από τις δοκιμασίες αυτές δεν έλαβαν κάτω από 6 μονάδες.
Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο προκριματικό στάδιο, ο οποίος αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην προκριματική διαδικασία, εξευρίσκεται με το συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις πέντε δοκιμασίες του σταδίου αυτού για όλες τις κατευθύνσεις, με συντελεστή βαρύτητας για κάθε κατεύθυνση: α) για το γραπτό δοκίμιο του θέματος γενικής παιδείας πέντε δέκατα (0,5) β) για το γραπτό δοκίμιο της ξένης γλώσσας πέντε δέκατα (0,5) και γ) για το καθένα από τα υπόλοιπα τρία γραπτά δοκίμια των νομικών μαθημάτων ένα (1). Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των βαθμών που προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας. Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί τον τελικό βαθμό του υποψηφίου στην προκριματική διαδικασία.
Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 85% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 15%.
Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα νομικού τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου ομοίως σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα οποία δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος.
Στον πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται μόνον οι υποψήφιοι που έλαβαν τελικό βαθμό τουλάχιστον 8 μονάδες.
Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εγγράφονται οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι οι οποίοι ισοβάθμησαν εγγράφονται ως υπεράριθμοι.