Το νομικό καθεστώς για το διορισμό συμβολαιογράφων
 
Το νομικό καθεστώς που διέπει το διορισμό των συμβολαιογράφων περιέχεται στις εξής νομοθετικές διατάξεις: Άρθρο 25 του Κώδικα Συμβολαιογράφων Ν. 2830/2000 (ΦΕΚ 96/16-5-2000 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2993/2002 (ΦΕΚ 58/26-3-2002 τ.Α΄) και με το άρθρο 59 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165/30-6-2003 τ.Α΄), υπ αριθμ. 40123/18-5-2004 (ΦΕΚ Β΄533/21-4-2005) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, άρθρα 5 του Ν. 3242/2004 και 16 του Ν. 3448/2006, υπ αριθμ. 56568/28-5-2004 (ΦΕΚ 842 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 82834/25-8-2005 (ΦΕΚ 1304 Β΄), 101266/24-10-2005 (ΦΕΚ 1490 Β΄) και 9311/26-1-2006 (ΦΕΚ 104 Β΄) όμοιες, υπ αριθμ. 70280/2012 (ΦΕΚ 2349/23-8-2012 τ.Β') απόφαση του Υπουργού δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Συμβολαιογράφος μπορεί να διοριστεί ο πτυχιούχος νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ο κάτοχος αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου αλλοδαπού πανεπιστημίου, ο οποίος έχει διατελέσει τουλάχιστον δύο έτη δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός ή άμισθος υποθηκοφύλακας και έχει την ελληνική ιθαγένεια.
Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους χωρίς να έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό δεύτερο έτος και δεν εμποδίζονται από άλλα νόμιμα κωλύματα, μπορούν να συμμετάσχουν στον ετήσιο πανελλήνιο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μετά από επιτυχή συμμετοχή τους σε αυτόν να διοριστούν συμβολαιογράφοι στις κενές υπάρχουσες θέσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 19, 20 και 21 του Ν. 2830/2000 και να μην έχουν τα κωλύματα του άρθρου 23 του ίδιου νόμου όπως ισχύει σήμερα.
Οι επιτυγχάνοντες στον διαγωνισμό παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια εσωτερικού και διεθνούς δικαίου, επαγγελματικής κατάρτισης και δεοντολογίας τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, τα οποία διοργανώνονται από τους οικείους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους.
 
Χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων
Τα εξεταζόμενα μαθήματα
 
Ο διαγωνισμός διενεργείται:
α) Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιώς, Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου και Λαμίας.
β) Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Θράκης.
Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και γίνεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα για τις περιφέρειες όλων των Εφετείων. Σχετικά με τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού ορίζει αναλυτικά η υπ αριθμ. 70280/2012 (ΦΕΚ 2349/23-8-2012 τ.Β') απόφαση του Υπουργού δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα:
1. Αστικού δικαίου.
2. Εμπορικού δικαίου.
3. Πολιτικής δικονομίας.
4. Κώδικα συμβολαιογράφων.
5. Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του γενικού οικοδομικού κανονισμού, δασικού κώδικα, φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του οργανισμού κτηματολογίου και χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου και για τη λειτουργία του εθνικού κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το Ν. 2664/1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (Ν. 2844/2000).
Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο από τις ξένες γλώσσες, αγγλική, γαλλική, γερμανική.
Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές.
 
Τρόπος βαθμολόγησης
Ποιοί θεωρούνται επιτυχόντες

Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται από τρεις βαθμολογητές. Η κλίμακα βαθμολογίας των γραπτών ορίζεται από 0 έως 20. Ο μέσος όρος των τριών βαθμολογητών για κάθε μάθημα αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο μάθημα, εφόσον η απόκλιση από τη μεγαλύτερη μέχρι τη μικρότερη βαθμολογία δεν είναι μεγαλύτερη των 3 μονάδων. Αν η απόκλιση αυτή είναι μεγαλύτερη το γραπτό αναβαθμολογείται από τα μέλη της κεντρικής επιτροπής εξετάσεων.Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των πέντε μαθημάτων, το οποίο προσαυξάνεται τόσες μονάδες όσες αντιστοιχούν στο γινόμενο του βαθμού που πέτυχε ο υποψήφιος σε κάθε ξένη γλώσσα με συντελεστή 0,10. Ο βαθμός της ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας εφόσον είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 10.  Από τους υποψήφιους διορίζονται σε κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια για την κάλυψη των κενών θέσεων της προκήρυξης με τη σειρά βαθμολογίας εκείνοι που σε κανένα μάθημα δεν έλαβαν βαθμό μικρότερο των 10 μονάδων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιτυχόντων του ίδιου πίνακα διενεργείται κλήρωση. Μετά τη διαμόρφωση του τελικού πίνακα διορίζονται από αυτόν στις κενές θέσεις της προκήρυξης οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι την πλήρωση όλων των κενών θέσεων.