Τόπος, χρόνος και τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων
Τα εξεταζόμενα μαθήματα
 
Οι εξετάσεις διενεργούνται στη Θεσσαλονίκη.
Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια, κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
Πρώτο στάδιο - Προκριματικό 
Η εξέταση στο στάδιο αυτό είναι γραπτή και διεξάγεται το τελευταίο δεκαήμερο του Μαϊου.  
Α. Οι  υποψήφιοι για την κατεύθυνση της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης εξετάζονται σε θέματα: 
1. Γενικής παιδείας. 
2. Αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας. 
3. Ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας. 
4. Αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας (για δεύτερη φορά). 
5. Μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική (μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως). 
Β. Οι υποψήφιοι για την κατεύθυνση των εισαγγελέων εξετάζονται σε θέματα:
1. Γενικής παιδείας.
2. Αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας.
3. Ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.
4. Ποινικού δικαίου, ποινικής δικονομίας και ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου.
5. Μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική (μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως). 
Γ. Οι υποψήφιοι για την κατεύθυνση της διοικητικής δικαιοσύνης εξετάζονται σε θέματα: 
1. Γενικής παιδείας. 
2. Συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών. 
3. Δημοσιονομικού δικαίου. 
4. Συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών (για δεύτερη φορά). 
5. Μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική (μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως). 
Δεύτερο στάδιο - Τελικό 
Στο στάδιο αυτό συμμετέχουν μόνον όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό στάδιο. Η εξέταση στο στάδιο αυτό είναι προφορική και διεξάγεται δημόσια κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο. 
Οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου.
Προαιρετικά, οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά και σε μία έως δύο από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική. Εξαιρείται εκείνη στην οποία εξετάζονται υποχρεωτικά κατά το προκριματικό στάδιο. 
 
Τρόπος βαθμολόγησης
Ποιοι θεωρούνται επιτυχόντες
 
Η βαθμολογική κλίμακα των εξετάσεων για όλες τις δοκιμασίες τόσο του προκριματικού όσο και του τελικού σταδίου εκτείνεται από 0 έως 15.
Η βαθμολόγηση των γραπτών του προκριματικού σταδίου διενεργείται από δύο βαθμολογητές. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο γραπτό, εφόσον η διαφορά τους δεν είναι μεγαλύτερη των 3 μονάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, τα γραπτά βαθμολογούνται από άλλους δύο βαθμολογητές, οπότε ο βαθμός του γραπτού είναι ο μέσος όρος του βαθμού των τεσσάρων βαθμολογητών.
Ο μέσος όρος του βαθμού στις πέντε γραπτές δοκιμασίες του προκριματικού σταδίου αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην προκριματική δοκιμασία.
Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις πέντε γραπτές δοκιμασίες 8 μονάδες, με την προϋπόθεση ότι σε καμία από τις δοκιμασίες αυτές δεν έλαβαν κάτω από 6 μονάδες.
Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 85% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 15%.
Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά μισό δέκατο (0,5/10) της μονάδας για κάθε προαιρετικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα, εφόσον ο βαθμός επίδοσης στην ξένη γλώσσα είναι τουλάχιστον 10, κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα νομικού τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου ομοίως σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα οποία δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος.
Στον πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται μόνον οι υποψήφιοι που έλαβαν τελικό βαθμό τουλάχιστον 8 μονάδες.
Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εγγράφονται οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι οι οποίοι ισοβάθμησαν εγγράφονται ως υπεράριθμοι.